پند بزرگان
وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند و اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه‌ای رها می کنید که سبب می شود بهترینهااز شــما بگریزد حیرت انگیز است.
ویلیام جیمز

code

نسخه مناسب چاپ