پند بزرگان
عشق مانند ساعت شنی همان طور که قلب را پر می کند، مغز را خالی می کند.
اینشتین

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد.
ژان داوید

اتلاف وقت گرانترین خرج هاست.
بالزاک

خنده بهترین نوع جنگ با زندگی است.
آناتول فرانس

صالح ترین فرزندان آنها هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.
ویکتور هوگو

code

نسخه مناسب چاپ