آسمان هفته
مثلث تابستانی شامل ستاره های دَنَب، نسرطایر و نسر واقع هنوز هم در آسمان این هفته دیده می شوند و حداقل تا دو ماه آینده نیز شاهد این ستاره ها در آسمان هستیم.

با توجه به این که هر شب کمی به طرف غرب تغییر مکان می دهند؛ با وجود این که تابستان به پایان نرسیده است ولی ستارگانی از جانب شرق طلوع می کنند که به آسمان پاییزی تعلق دارند و مژده آمدن پاییز و خنک شدن هوا را می دهند.

ستارگان صورت فلکی «چهار گوش بزرگ اسب بالدار» از این دسته از ستارگان است که در آسمان شمال شرقی در ابتدای راه هستند.

صورت فلکی دیگری در گوشه شمال شرقی چهار گوش دیده می شود که به آن آندرومدا یا «زن در زنجیر» معروف است.

البته آندرومدا به دلیل این که در افق پایین قرار دارد به راحتی دیده نمی شود ولی در پایان شهریور به خوبی قابل مشاهده است.

آندرومدا از جمله اجرام دیدنی این صورت فلکی است که فقط با کمک تلسکوپ قابل مشاهده است.

در ناحیه شمالی آسمان صورت فلکی ذات الکرسی دیده می شود که دارای شش ستاره است که به طور زیگزاگ و به شکل W برعکس هستند.

ذات الکرسی روی نوار راه شیری قرار گرفته است.

در ناحیه شرقی ذات الکرسی صورت فلکی برساووش دیده می شود که در افق پایین قرار دارد.

با یک دوربین دو چشمی می توانیم کهکشان خوشه ای M39را در صورت فلکی دجاجه رصد کنیم.

سحابی NGC700 در نزدیکی ستاره «کیسی» در صورت فلکی دجاجه است که با یک دوربین دو چشمی یا تلسکوپ های با زاویه باز به خوبی مشاهده می شوند.

همچنین در کنار ستاره دنب، منطقه ای نسبتاً روشن را خواهیم دید که ناحیه بین بخش روشن و تاریک آن مشخص است.

صورت فلکی دجاجه یا صلیب شمالی با ستاره درخشان خود که دِنِب نام دارد یکی از صورت های فلکی بارز این هفته است ودر سمت شمال شرقی صورت فلکی شلیاق قرار دارد. شکافی در جنوب این صورت فلکی قرار دارد که باعث تقسیم شدن راه شیری شده است.

این صورت فلکی همراه ستاره درخشان خود از افق شرقی طلوع می کند و به دنبال آن صورت فلکی روباه نیز خواهد آمد. روباه همیشه در آسمان به دنبال دجاجه است.

ستاره سماک رامح در صورت فلکی عوا با چشم غیر مسلح به صورت ستاره ای روشن و پرنور در انتهای صورت فلکی عوا دیده می شود و با چشم مسلح به رنگ نارنجی جلوه می دهد.

با یک تلسکوپ می توان در فاصله ۱۲ درجه ای شمال غرب ستاره سماک رامح، یک خوشه ستاره ای را به نام M3مشاهده کرد که یک خوشه کروی متراکم و در مجاورت صورت فلکی تازی است.

در صورت فلکی عوا ستاره دوگانه «اپسیلون ـ عوا» نیز بسیار جالب است.

تفکیک این دو ستاره نارنجی و سبز فقط با تلسکوپ های بزرگ امکان پذیر است که در این صورت می توان رنگ آنها را نیز تشخیص داد.

code

نسخه مناسب چاپ