پند بزرگان
هر کسی که راه می رود، می تواند گم شود.

گوته

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب.

لقمان

بالاترین درجه سعادت برای یک پدر تقدیم فرزندان خوب به جامعه است.

اسکار وایلد

code

نسخه مناسب چاپ