تعیین دستوری نرخ سود بانکی با اقتصاد اسلامی سازگار نیست
شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده است که روش فعلی تعیین نرخ سود با اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. البته این شورا هنوز جایگاه قانونی ندارد.
به گزارش فارس، سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد مصوبه شورا مبنی بر این که نرخ سود باید توسط بازار تعیین شود، اظهارداشت: در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی نرخ سود باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود. قیمت دارایی‌، کالا و سودها در بازار مشخص می‌شود، بنابراین حاکمیت نباید برای نرخ سود رقمی را تعیین کند.
وی با بیان اینکه به حاکم اسلامی اجازه داده شده در شرایط خاصی مانند احتکار و انحصار یا زمانی که بازار ماهیت رقابتی ندارد با مطالعه کارشناسی قیمت تعادلی را کشف کند، تصریح کرد: روشی که در چندسال گذشته در شورای پول و اعتبار استفاده می‌شد، به این صورت بود که با قطع نظر از بازار و بدون کشف قیمت تعادلی، نرخ سود را اعلام می‌کردند.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که این روش تعیین نرخ هیچ مبنای بازاری و کارشناسی ندارد، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد روش فعلی تعیین نرخ سود با اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد و اگر معتقدیم شرایط بازار پول رقابتی است، باید تعیین سود را به عرضه و تقاضا واگذار کنیم و اگر شرایط بازار رقابتی نیست باید به روش کشف قیمت‌های تعادلی پیش برویم.وی درباره جایگاه قانونی مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی،‌ گفت: با توجه به این که شورای فقهی هنوز جایگاه قانونی ندارد، هیچ الزامی برای تبعیت از آن نیست. اما این شورا موضع شریعت را اعلام می‌کند و از طرف دیگر در قوانین آمده که تمام فعالیت های اقتصادی در چارچوب شریعت قرار بگیرد.موسویان با بیان اینکه اگرچه مصوبه این شورا ضمانت اجرایی ندارد، اما دارای ضمانت شرعی است، تاکید کرد: با توجه به این که نظام بانکی مدعی فعالیت در چارچوب شریعت است، موظف هستند به این مساله توجه کنند و اگر غیر از این عمل کنند، فعالیت آنها غیر شرعی خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ