پند بزرگان
جایی هست که جز تو هیچ کس آن را پر کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست.

اسکاول شین

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.

ژرژ هربرت

ازدواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

مارک تواین

code

نسخه مناسب چاپ