دولت۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است
سرویس اقتصادی ـ میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۹۱ با رشد ۱ر۴۲ درصدی از مرز ۵۹۶ هزار میلیارد ریال گذشت که از این میزان بدهی دولت به بانک‌ها با رشد ۸ر۴۳ درصدی به ۵۶۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات اقتصادی میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور پارسال با ۹ر۱ درصد افزایش به مرز ۹۸۷ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال رسید، در حالی که این میزان در سال ۹۰ با رشد ۴ر۱۵ درصدی حدود ۹۶۹ هزار و ۴۶ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با رشد ۱ر۴۸ درصدی حدود ۸۳۹ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال و در سال ۸۸ با افزایش ۵ر۲۹ درصدی معادل ۵۶۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که سال ۸۹ بیشترین میزان رشد دارایی‌های خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ثبت رسیده است.
در زمینه اسکناس و مسکوک هم پارسال میزان آن به ۴۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲ر۱۳ درصد کاهش داشته است.
طبق آمار بانک مرکزی، میزان اسکناس و مسکوک در سال ۸۷ معادل ۴۸ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال بود که در سال ۸۸ با منفی ۳ر۲۰ درصد به ۳۸ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال رسید اما در سال ۸۹ یکباره افزایش ۶ر۵۸ درصدی پیدا کرد و از مرز ۶۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال گذشت. در سال ۹۰ این رشد دوباره منفی ۳ر۲۲ درصدی شد و به ۴۸ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال رسید. از سوی دیگر میزان سپرده سیستم بانکی نزد بانک مرکزی پارسال با افزایش ۲ر۳۳ درصدی مواجه شد و از مرز ۶۰۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال گذشت.
این میزان در سال ۸۷ معادل ۳۳۳ هزار و ۵۷ میلیارد ریال بود که در سال ۸۸ با رشد ۹ر۱۱ درصدی به ۳۷۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با افزایش ۳ر۷ درصدی به ۳۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۵ر۱۳ درصدی به ۴۵۳ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال رسید.
به این ترتیب بیشترین میزان سپرده بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۹۱ به ثبت رسیده است. اما بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی که همواره یکی از درخواست‌های بانک‌ها برای کاهش آن بوده است، پارسال با رقم ۵۹۶ هزار و ۸۲ میلیارد ریال، رشد ۱ر۴۲ درصدی را تجربه کرد.
این میزان در سال ۸۷ معادل ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال بود که پس از چهار سال تقریباً چهار برابر شده است.
بدهی بخش دولتی در سال ۸۸ با رشد ۴ر۴۲ درصدی به ۲۲۹ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با افزایش ۴۴ درصدی (که بالاترین میزان رشد طی یک دوره چهار ساله است) به رقم ۳۳۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۸ر۲۶ درصدی به مرز ۴۱۹ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال رسید.
از مجموع این ارقام بخشی به بدهی دولت و بخشی هم به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد.
بدهی دولت به سیستم بانکی، پارسال با رشد ۸ر۴۳ درصدی به ۵۶۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال رسید.
این میزان در سال ۸۷ حدود ۱۱۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال بود که در سال بعد با رشد بالای ۸ر۶۶ درصدی به ۱۹۲ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال، سال ۸۹ با رشد ۶ر۵۳ درصدی به ۲۹۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۴ر۳۳ درصدی به ۳۹۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال رسید. به این ترتیب در سال ۸۸ دولت بیشترین بدهی را به سیستم بانکی داشته و در سال‌های بعد از میزان آن به مرور کاسته شده است.
از طرف دیگر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که از سال ۸۷ تا ۹۰ با کاهش بدهی به سیستم بانکی مواجه بودند، پارسال یکباره رشد ۱۵ درصد در این بخش را به میزان ۲۸ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال ثبت کردند. میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی به سیستم بانکی در سال ۸۷ معادل ۴۵ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بود که سال بعد با کاهش ۲ر۱۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال، در سال ۸۹ باز هم با کاهش ۸ر۵ درصدی به ۳۴ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با کاهش ۴ر۲۸ درصدی به ۲۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال رسید.
بدهی بخش غیردولتی یکی از ارقام مهم در سیستم بانکی است که پارسال میزان آن با رشد ۷ر۱۷ درصدی از مرز ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال گذشت.
در سال ۸۷ این میزان، یک میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال بود که در سال بعد با رشد ۵ر۱۴ درصدی به ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با افزایش ۳۷ درصدی به ۲ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۱ر۲۰ درصدی به ۳ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال رسیده بود.
به این ترتیب بیشترین میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در سال ۸۹ با ۳۷ درصد و کمترین آن در سال ۸۸ با رقم ۵ر۱۴ درصد اتفاق افتاده است.
در مجموع خلاصه دارایی‌های سیستم بانکی پارسال با رشد ۲ر۱۸ درصدی به رقم ۹ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۴۱ میلیارد ریال رسید.
این رقم در سال ۸۷ معادل ۴ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال بود که در سال بعد با رشد ۶ر۱۸ درصدی به رقم ۴ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با افزایش ۲ر۲۴ درصدی به ۶ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۸ر۱۹ درصدی به ۸ میلیون و ۳۰ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال رسید.
طبق این گزارش میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در سیستم بانکی پارسال با رشد ۳ر۲۹ درصدی از مرز ۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال گذشت. این میزان در سال ۸۷ حدود یک میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال بود که در سال بعد با رشد ۱ر۲۴ درصدی به ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال، در سال ۸۹ با افزایش ۹ر۲۵ درصدی به ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال و در سال ۹۰ با رشد ۴ر۲۱ درصدی به ۳ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال رسید.
به این ترتیب پارسال سیستم بانکی بیشترین میزان سپرده بخش غیردولتی را با رشد ۳ر۲۹ درصدی داشته است. گفتنی است پارسال ۷ر۲۱ درصد سپرده‌های بخش غیردولتی به سپرده‌های دیداری و ۲ر۳۳ درصد به سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۳ر۲۱ درصد به سپرده‌های قرض الحسنه اختصاص داشته است. همچنین میزان بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی پارسال با رشد ۷ر۱۶ درصدی به رقم ۴۸۸ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال رسید.
این میزان در سال ۸۷ حدود ۲۳۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال بود که در سال بعد کاهش ۵ر۲۹ درصدی پیدا کرد و به رقم ۱۶۸ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال رسید. اما در سال ۸۹ دوباره رشد ۲ر۹۵ درصدی یافت و از مرز ۳۲۹ هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال گذشت.
در سال ۹۰ هم با رشد ۹ر۲۶ درصدی به ۴۸۸ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال رسید.
این آمار نشان می‌دهد که در سال ۸۹ سیستم بانکی بالاترین رقم بدهی را به بانک مرکزی داشته در حالیکه یک سال قبل از آن این بدهی با روند کاهشی مواجه بوده است.
این گزارش میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور پارسال با کاهش ۲ر۲۱ درصدی به رقم ۱۳۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال، میزان اسکناس و مسکوک با کاهش ۱ر۳۰ درصدی به ۱۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال، سپرده نزد بانک مرکزی با رشد ۱ر۳۳ درصدی به ۱۸۳ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال رسید.
همچنین سهم بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری پارسال با افزایش ۶ر۳۲ درصدی به مرز ۱۸۸ هزار و ۴ میلیارد ریال رسید که سهم دولت از این میزان بدهی با رشد ۳ر۳۱ درصدی حدود ۱۷۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رشد ۸ر۵۴ درصدی حدود ۱۲ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال است.
پارسال همچنین میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری ۶ر۲۶ درصد افزایش یافت و به ۹۸۹ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال رسید.
از این رقم، میزان سپرده دیداری با رشد ۸ر۶ درصدی به ۲۰۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با ۳ر۳۳ درصد افزایش به ۶۷۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و قرض‌الحسنه با رشد ۶ر۲۵ درصدی به ۷۵ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی پارسال با کاهش ۳ر۴۸ درصدی مواجه شد و به رقم ۱۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال رسید، در حالیکه این میزان در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۷ر۶۹ درصدی از مرز ۸۸ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال گذشته بود.
گزارش خبرنگار ما همچنین حاکی است که پارسال میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی کشور با رشد ۳۷ درصدی به ۲۶۰ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال، میزان اسکناس و مسکوک با کاهش۶ر۷ درصدی به ۵۰۳۳ میلیارد ریال، سپرده نزد بانک مرکزی با رشد ۹ر۲۸ درصدی به ۴۵ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال و میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با افزایش ۶ر۳۵ درصدی به ۱۳۳ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تخصصی پارسال با رشد ۵ر۲۱ درصد از رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال فراتر رفت. در حالیکه پارسال میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تخصصی کشور با افزایش ۴ر۱۳ درصدی به رقم ۴۸۷ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال رسیده بود.
در این میان میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، پارسال با ۹ر۲۱ درصد افزایش از رقم ۴۴۲ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال فراتر رفت.
طبق این گزارش میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌ پارسال با ۶ر۲ درصد کاهش به رقم ۵۹۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسید و میزان اسکناس و مسکوک این بخش هم با رشد ۲ر۰ درصدی از ۲۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال گذشت. سپرده این بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم پارسال به ۳۷۴ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال رسید که ۸ر۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد. اما میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ۱ر۵۳ درصد رشد یافت و به ۲۷۴ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال رسید.
در مقابل، پارسال میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها ۶ر۳۳ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۷ میلیارد ریال رسید که در مجموع میزان سپرده دیداری ۸ر۳۸ درصد، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۵ر۳۲ درصد و قرض‌الحسنه ۳ر۳۰ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، پارسال به رقم ۲۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۷ر۳۰ درصدی است.

نسخه مناسب چاپ