آموزه
 

جواهر‌لعل‌نهرو

بگذارید امروز ضرورتهای حیاتی زندگی را برای مردم فراهم سازیم. تمام مظاهر لطیف و زینت‌های زندگی، خود‌بخود به دنبال آن خواهند آمد

code

نسخه مناسب چاپ