امروز در تاریخ
زادروز ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی۱۵ سپتامبر ۹۷۳ میلادی درمنطقه خوارزم که در قلمرو دولت سامانیان بود به دنیا آمد. زادگاه او که در آن زمان روستای کوچکی بود بعدا به «بیرونی» تجدید نام داده شده است. بیرونی که ۷۵ سال عمر کرد ۱۳ دسامبر سال ۱۰۴۸ میلادی (۲۲ آذر) در شهر غزنه (افغانستان امروز) وفات یافت.

بیرونی در ریاضیات، هیئت (علوم فضایی) ، فیزیک، زمین شناسی و جغرافیا سرآمد دانشمندان عصر خود بود. دائرة المعارف علوم چاپ مسکو ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده است.

در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاهها، دانشکده ها و تالار کتابخانه ها نهاده و به او لقب «استاد جاوید» داده اند.

بیرونی گردش خورشید، گردش محوری زمین و جهات شمال و جنوب را دقیقا محاسبه و تعریف کرده است.

… و به این سان پنی سیلین ساخته شد

پانزدهم سپتامبر سالروز کشف پنی سیلین است. دکتر الکساندر فلمینگ میکرب شناس دانشکده پزشکی لندن بر حسب اتفاق بشقاب کشت باکتری Stephylococcusرا بدون پوشش در گوشه ای گذارده بود.

روز ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۲۸ سراغ بشقاب رفت و مشاهده کرد که بر اثر وزش باد یا عوامل دیگر، روی یک گوشه بشقاب مقداری کپک نشسته است. ظرف را زیر میکروسکوپ قرار داد تا نوع کپک را بشناسد که متوجه شد در آن قسمت باکتریها مرده اند و به این ترتیب موفق به کشف یک میکرب کش شد که تاکنون صدها میلیون تن را نجات داده است وی نام این ماده را Penicilliumگذارد .

نخستین استفاده از تانک در جنگ

۱۵ سپتامبر ۱۹۱۶ برای نخستین بار در تاریخ، از تانک در جنگ استفاده شد. نیروهای انگلیسی نخستین تانکها را که توسط مهندس ارنست سویتون طراحی شده بودند در جبهه سم در فرانسه بر ضد آلمانی ها بکار بردند.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ