پند بزرگان
زشتی های اخلاقی اگر ترک هم شوند، مانند زخم پس از شفا یافتن جای آن باقی خواهد ماند.

دیل کارنگی

تا وقتی که قلب شما نخواهد، مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند.

ویلیام جیمز

code

نسخه مناسب چاپ