الکترونیک
ترانزیستور
 

«ترنسکریپتور» یا « بیولوالکترونیک بایاس ـ برای این که بتوان از به عنوان تقویت کننده و سوئیچ استفاده کرد باید ابتدا را مورد تغذیهDCقرار داد؛ این تغذیه را «بایاس » گویند. برای شروع به کار باید به صورتی در مدار قرار گیرد که دیود «بیس امیتر» آن در بایاس مستقیم و دیود «بیس کلکتور» در بایاس معکوس باشد. در غیر این صورت معکوس است.

جهت جریان در ـ جریانی را که از کلکتور عبور می کند باIC و جریانی را که از بیس عبور می کند باIB و جریانی را که از امیتر عبور می کند باIE نمایش می دهند. جریانی که از امیتر عبور می کند به دو انشعاب تقسیم می شود. قسمت بسیار کمی از جریان امیتر از بیس و قسمت بیشتر آن از کلکتور عبور می کند و بنابراین جریان امیتر برابر است با جریان بیس به علاوه جریان کلتکور. برای سادگی و درک جهت جریان، معمولاً جهت قراردادی جریان را در نظر می گیرند. در جهت قراردادی، جریان از قطب مثبت منبع تغذیه خارج شده و پس از عبور از مدار خارجی به قطب منفی آن وارد می شود.

code

نسخه مناسب چاپ