کاهش۸درصدی سرقت در شهرستان دامغان
* فرمانده نیروی انتظامی دامغان از کاهش ۸درصدی سرقت در این شهــرستان در ســال گذشته خبر داد. سرهنگ علی‌اکبر میری گفت: در سال گذشته۳۲۰ نفر در ارتباط با سرقت دستگیر شدند که ۵۰درصد از دستگیر شدگان فاقد شغل بودند.

وی افزود: پارسال۲۱۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شــد که در این ارتباط۱۵۱ نفر شناسایی و دستگیر شدند و بیشترین آمــار کشــفیات مواد مخدر از نوع تریاک بود.

او گفت: تصادفات درون شهری در این شهرستان در سال۹۴ نسبت به سال گذشته ۵درصد کاهش داشت.

نسخه مناسب چاپ