ابتکار:مدیران محیط زیست در مقابل متخلفان به حمایت نیاز دارند
سرویس سیاسی- اجتماعی: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که حفاظت از محیط زیست و برخورد با متخلفان به شجاعت و حمایت نیاز دارد، افزود: سازمان محیط زیست به همین دلیل بیمه مسئولیت اجتماعی برای مدیران خود را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار افزود: دولت همه تلاش خود را در پیشگیری، پایش، کنترل و نظارت بر محیط زیست به کار بسته است زیرا محیط زیست شکننده کشور دیگر توان بی توجهی ندارد و بروز هر تخلفی در مسائل محیط زیستی به این معنا ست که حریم حقوق عمومی را شکستند،

بنابراین باید با این افراد برخورد لازم قضایی با قاطعیت صورت گیرد.وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: ایشان دست اندازی به محیط زیست را جرم دانستند زیرا تجاوز به حقوق عمومی است، بر این اساس باید با افرادی که زمینخواری کرده اند، موجب تخریب جنگل ها شده اند، حیات وحش را نابوده کرده اند و موجب آلوده شدن هوا شده اند برخورد قضایی صورت گیرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: جرائمی که حقوق عمومی را خدشه دار می کند باید به همان میزان جرم انگاری شود تا متخلفان احساس ناامنی کنند که در این زمینه فرایند خوبی در حال شکل گیری است و همکاری خوبی را با قوه قضاییه پیش بینی می کنیم که خوشبختانه این قوه حمایت خود را اعلام کرده است.معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: وقتی یک قاضی بخواهد برای متخلفان محیط زیستی رای دهد باید مانند مدیران محیط زیستی در بسیاری موارد مقابل منافع فردی و فشارهای

گروه های خاصی مقاومت کند که این موضوع فرد را در معرض تهدید قرار می دهد.

افراد زیادی هم هستند که زیاده خواهی دارند و عملکردی خارج از چارچوب قانون برای آنها منعی ندارد بنابراین زمانی که قاضی یا یک مدیر محیط زیستی در مقابل این افراد ایستادگی می کند، قطعا مورد تهدید قرار خواهد گرفت که در اینجا نیاز به حمایت دارد.وی با تاکید بر اهمیت شجاعت صدور حکم برای یک قاضی گفت: وقتی قاضی یک رای صادر می کند باید شجاعت لازم را برای صدور آن داشته باشد چراکه می داند برچیدن سفره حرامی تبعاتی به همراه دارد و قطعا خوشایند بسیاری ازافراد نخواهد بود.

نسخه مناسب چاپ