پند بزرگان
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب کشیده است. بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد.
فردریش نیچه

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است.
آلبر کامو

code

نسخه مناسب چاپ