محراب دل
بانو فرشید افشار
 

هر دم که از ولای علی یاد می‌کنم

گویی ز عشق پاک خود امداد می‌کنم

ای مرد حق به یاد تو و فیض مکتبت

ویرانه‌های خاطره آباد می‌‌کنم

شب‌ها عبادتم به خدا ذکر نام توست

چون عابدی صبور تو را یاد می‌کنم

دل در نماز یاد تو، بشکست و باز من

محراب به عشق تو بنیاد می‌کنم

با سبحه‌ای که ساختم از دانه‌های اشک

شب تا سحر شمارش اوراد می‌کنم

ای آشنا که قبله‌گه دیده‌ام تویی

دل را به سوی مهر تو ارشاد می‌کنم

در خاطر از ولای تو دنیای مطلبی است

زین موهبت به یاد تو بیداد می‌کنم

سجاده‌های مخملی سبزگسترم

دل در چمن به یاد تو آزاد می‌کنم

هر لحظه با خیال رُخش در نماز عشق

فرشید عالمی دگر ایجاد می‌کنم

۱۳ رجب

نسخه مناسب چاپ