پند بزرگان
وقتی انسان ببری را بکشد، نامش را تمرین مردانگی می گذارند، ولی وقتی ببری انسان را بدرد، نام این کار را توحش و آدمخواری می نهند. تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست.
جرج برنارد شاو

code

نسخه مناسب چاپ