معلم
معلم باغبان باغ گل‌هاست
ز علم او همه گل‌ها شکوفاست
معلم، روز تو هر روز باشد
ز درست روز ما نوروز باشد
بود درس تو درس مهربانی
کلاس مهر و عشق و همزبانی
خدا، یار و مددکارت معلم
به هرجایی نگهدارت معلم

زینب امامیه، ۱۲ ساله

code

نسخه مناسب چاپ