امروز در تاریخ
شهادت استاد مطهری
ساعت ده و ۴۰ دقیقه بعد از ظهر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ (اول مه ۱۹۷۹)استاد مرتضی مطهری رئیس جلسات شورای انقلاب پس از خروج از خانه دکتر سحابی در خیابان فخرآباد (تهران) از فاصله نزدیک از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت دقایقی پس از آن در بیمارستان «طرفه» واقع در همان نزدیکی به شهادت رسید. ساعتی بعد فردی ناشناس تلفنی به روزنامه های تهران خبر داد که استاد مطهری توسط گروه فرقان ترور شده است. مهندس کتیرایی وزیر وقت مسکن که او هم در خانه دکتر سحابی بود به روزنامه ها گفت که با استاد مطهری از خانه دکتر سحابی بیرون آمدیم، استاد ده پانزده قدم از ما دور شد که هدف گلوله قرار گرفت و ضارب با اتومبیل فرار کرد. وی افزود که استاد مطهری چون احساس خطر نمی کرد بدون محافظ رفت و آمد می کرد.

نیروهای نظامی ایران در اروپا
بوغابیش (بگابیش) ژنرال پارسی که درسال ۵۱۴ پیش از میلاد، در نیمه فروردین ماه با ۸۱ هزار سرباز از دریای مرمره گذشته بود تا در اروپای جنوب شرقی اقوام غیر متمدن را از نزدیکی مرزهای ایران براند دوم ماه می این سال (۱۲ اردیبهشت) نیروهای خود را دو دسته کرد، دسته ای را روانه مقدونیه کرد و دسته دیگری را مامورکرد تا منطقه تراس (تراکیه، مناطق شمالی دریای اژه ـ جنوب بلغارستان امروز)را تصرف کنند. این لشکر کشی به تصمیم داریوش بزرگ انجام شده بود. داریوش نیز بمانند کوروش بزرگ
نمی خواست که با نزدیک شدن اقوامی با تمدن و فرهنگ عقب مانده و احیانا منحط به مرزهای ایرانزمین، به منش ایرانیان ـ رفتار و کردار و نیز فرهنگ و تمدن پیشرفته آنان آسیب وارد شود.نیروهای بوغابیش منطقه دلتای دانوب و از جمله رومانی امروز را تصرف و تا اوکراین کنونی پیش رفتند.

تنبیه فرمانداران نافرمان قفقاز
به نوشته مورخان ارمنی ؛ یک سپاه از ارتش ایران به فرماندهی «اسپهبد مِهرداد» دوم ماه می سال ۳۶۴ پیش از میلاد عملیات پاک کردن مناطق ساحلی دریای سیاه (در قفقاز و آسیای صغیر ـ ترکیه امروز) را از وجود فرماندارانی که وفاداری آنان نسبت به دولت ایران مورد تردید قرار گرفته بود به پایان رسانید. برخی از این فرمانداران از جمله فرماندار «هراکلیا» دست به نافرمانی علنی زده بودند و دستورهای اردشیر دوم ـ شاه هخامنشی وقت را رعایت نمی کردند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ