پند بزرگان
زندگی حتی با عشق گمشده نیز شیرین تر از زندگی بی عشق است.
تاگور

اگر محبت به شما اشاره می کند، به دنبالش بروید.
جبران خلیل جبران

code

نسخه مناسب چاپ