مدیران جدید مناطق آزاد کیش و قشم معرفی شدند
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم دیشب معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از سوی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ، آقای علی اصغر مونسان به عنوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و شهریار مشیری به عنوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تعیین شدند .همچنین مسعود سلطانی فر و محسن مهر علیزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیر مؤظف هیات مدیره منطقه آزاد کیش جایگزین علی صدوقی و حبیب اله خراسانی شدند. از سوی دیگر علی شمس‏ اردکانی و محمدرضا توسلی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر مؤظف هیات مدیره منطقه آزاد قشم جایگزین احمدقلعه بانی و ابراهیم عزیزی شدند.

نسخه مناسب چاپ