ستاد آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه تشکیل می شود
برای بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد تا برای بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در باره موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شود.

همچنین وظایف و اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون هدفمند ی یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸- و سایر قوانین و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

نسخه مناسب چاپ