امروز در تاریخ
روزی که «همدان» پایتخت شد

تاریخنگاران دوران معاصر بر پایه نوشته های مورخان عهد باستان و اسناد باقی مانده از آن عهد و محاسبات تقویمی، ۱۲ ژوئن در سال ۶۲۵ پیش از میلاد (دوهزار و۶۴۱ سال پیش) را روزی دانسته اند که هوخشتره شهر همدان را پایتخت ایران کرد. همدان که مورخان یونانی آن را «اکباتانا» نوشته اند قبلا در تابستان ها

محل «همایی و نشست» بزرگان بود و احتمالا نام آن ـ هَمِدان ـ به همین دلیل انتخاب شده است. هوخشتره رهبروقت ایرانیان، از طایفه ماد بود ـ طایفه آرین تبار ساکن غرب ری ازجمله کردستان و آذربایجان ـ که پارسیان و پارتیان نیز از او اطاعت می کردند. همدان که اینک از پایتخت شدنش ۲۶ قرن و اندی می گذرد در زمان هخامنشیان نیز یکی از دو پایتخت اداری ایران بود .

نبرد نرماشیر و فراری شدن محمد خان یاغی

۱۲ ژوئن سال ۱۸۰۵ (دوران پادشاهی فتحعلی شاه) در نبرد نرماشیر، نیروهای دولتی به فرماندهی نوروزخان قاجار بر واحدهای محمدخان حاکم یاغی بم پیروزشدند و او را به بلوچستان فراری دادند که از آنجا به منطقه هلمند (افغانستان امروز) رفت و مخفی شد. محمدخان پسر اعظم خان پس از این که متوجه سرگرمی ارتش در قفقاز شد که روس ها داشتند وجب به وجب آن را تصرف

می کردند و پیش می آمدند، با تکیه بر استحکامات ارگ بم دست به تمرد زده، بر دولت یاغی شده و از دادن مالیات خودداری کرد. با وجود این، محمد خان پس از نزدیک شدن نیروی اعزامی دولت ترجیح داد که جنگ در «نرماشیر» صورت گیرد و ساختمان ارگ بم براثر شلیک توپهای دولت ویران نشود.

ژاندارک فرماندهی فرانسویان را به دست گرفت

دوازدهم ژوئن ۱۴۲۹ و در جریان جنگ های ۱۱۶ ساله انگلستان و فرانسه (در تاریخ، معروف به جنگهای صد ساله)، فرانسویان برای نخستین بار بر انگلیسی ها

پیروزشدند و ویلیام لاپل امیر سافولک فرمانده نیروی انگلیسی را به اسارت گرفتند. ژاندارک جوان از۱۱ ژوئن کار فرماندهی فرانسویان را برعهده گرفته بود. قبلا ژاندارک تنها در جریان نبرد، فرانسویان ناامید و فرسوده را تشویق به ادامه محاربه می کرد که از ۱۱ ژوئن کار فرماندهی را مستقیما به دست گرفت.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ