افزایش سرانه فضای سبز درون شهری پایتخت به ۸/۱۵ مترمربع
سرویس سیاسی – اجتماعی: مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران گفت: سرانه فضای سبز درون شهری پایتخت فقط با احتساب فضاهای سبز عمومی به ۱۵.۸ متر مربع رسیده است.

مهندس علی محمد مختاری با بیان این که سرانه مطلوب برای فضای سبز شهری تا حدود بسیار زیادی به شرایط زیست بومی، ویژگی‌های اقلیمی و همچنین تراکم جمعیت و بافت مسکونی یک منطقه یا یک شهر بستگی دارد، افزود: بدیهی است این سرانه در یک منطقه بیابانی، خشک و با محدودیت منابع آب می تواند با آنچه که در یک منطقه معتدل و مرطوب وجود دارد متفاوت باشد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با بیان این که استاندارد سرانه فضای سبز از نظر تأثیرات محیط زیستی با همین استاندارد از نظر شهرسازی متفاوت است، تاکید کرد: به عنوان نمونه وزارت مسکن و شهرسازی این مقدار را برای شهرهای ایران ۷ تا ۱۲ مترمربع و طرح جامع شهر تهران این مقدار را ۱۰ مترمربع در نظر گرفته است.وی با تاکید بر این که اکنون تهران دارای بیش از ۱۳هزار هکتار فضای سبز داخل محدوده شهری است، افزود: این محدوده شامل بوستان های درون شهری در ابعاد محله ای، ناحیه ای،

‌منطقه ای و فرامنطقه ای،

بوستان های جنگلی داخل محدوده، میدان ها، لچکی ها، حواشی بزرگراه ها و درختان معابر است که با احتساب جمعیت فعلی تهران، سرانه فضای سبز داخل محدوده شهری ۸ر۱۵ (پانزده و هشت دهم) مترمربع است و این میزان نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.مختاری با بیان این که در محاسبه سرانه فضای سبز درون شهری تهران فقط سطوح فضاهای سبز عمومی در نظر گرفته شده و باغات و فضاهای سبز خصوصی در این محاسبات اعمال نمی شود، تاکید کرد: به هر حال به رغم رشد جمعیت شهر تهران طی سه دهه گذشته، میزان توسعه فضاهای سبز به نسبت رشد جمعیت از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با بیان این که آمارها نشان می‌دهند سرانه فضای سبز در شهر تهران در سال ۱۳۵۷ حدود یک مترمربع بوده است، افزود: این سرانه در پایان سال ۱۳۶۵ به ۲ر۱ مترمربع رسیده است و تا پایان سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۹ مترمربع بوده است.

نسخه مناسب چاپ