سخن بزرگان
– انسان ها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.
سیسرو

– تا مرد خاموش است بر او خطری نیست، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.
یوهان ولفگانگ فون گوته

code

نسخه مناسب چاپ