به پیوست
 

هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
«امثال و حکم فارسی»

code

نسخه مناسب چاپ