جدل
سعدی: هر که با داناتر از خود جدل کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادان است! هر که با بدان نشیند، نیکی نبیند. هر که علم خوانْد و عمل نکرد، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند.

گلستان

نسخه مناسب چاپ