پند بزرگان
شک های ما خیانتکاران ما هستند.
شکسپیر
همه بشریت یک تن است.
باخ
تمام چیزی که خدا از بشر می خواهد یک قلب آرام است.
اکهارت
آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است.
بزرگمهر
ارزشیابی هر چیز به توانخواهی آن بستگی دارد.
فردریش نیچه

code

نسخه مناسب چاپ