سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران اعلام شد
سرویس اقتصادی ـ چگونگی اجرای بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران برای سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه انجام مالیات حقوق کارمندان و کارگران را جهت اجرا ابلاغ کرد.بر این اساس میزان سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۱۵۶ میلیون ریال در سال بوده (ماهیانه تا ۱۳ میلیون ریال) و مازاد بر آن تا هفت برابر نرخ ۱۰ درصد (حداکثر ۱۰۹۲ میلیون ریال) و مازاد به این رقم با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.

متن بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی به این شرح است: با عنایت به بند الف تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ر۱۲ر۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین شده و براساس ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ر۴ر۹۴ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

در ادامه این بخشنامه اضافه شده است: با توجه به بخشنامه مورخ ۱۸ر۱ر۹۵ مبنی بر کسر مالیات حقوق دو ماهه اول سال ۹۵ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۴ به صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ