سفره خدا
حامد محقق
با صدای صبح
از منار‌ه‌ها
سفره غذای ما
بسته می شود
روبه رو ولی
سفره خدا
گشوده است

code

نسخه مناسب چاپ