سرایه
این چشم ها به راه توبیدار مانده است

چشم انتظارت از دم افطار مانده است

برخیز و کوله بار محبت به دوش گیر

سرهای بی نوازش بسیار مانده است

با تو چه کرده ضربه آن تیغ زهردار

مانندفاطمه تنت ازکار مانده است

آنقدر زخم ضربه دشمن عمیق هست

زینب برای بستن آن زار مانده است

آرام ترنفس بکش آرام تربگو

چندین نفس به لحظه دیدار مانده است

محسن عرب خالقی

code

نسخه مناسب چاپ