حجم نقدینگی در اسفند پارسال به ۹/۱۰۱۷۲ هزار میلیارد ریال رسید
جدیدترین آمار اقتصادی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد ۳۰ در صدی نقدینگی و افزایش ۳۴ درصدی سرمایه گذاری های مدت‌دار نزد بانک ها حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، شماره جدید نشریه الکترونیک گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ۱۳۹۴ نشان می دهد که نقدینگی در اسفند ۱۳۹۴ به رقم ۹ر۱۰۱۷۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد رشد نشان می دهد.

حجم پول هم در این مدت ۱ر۱۳۶۷هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۹۳ برابر ۲ر۱۳درصد رشد را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه میزان شبه پول هم در این مدت ۸ر۸۸۰۵ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۲ر۳۴درصدی را نشان می دهد.

نگاهی به خالص دارایی ها و بدهی های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مدت حکایت از آن دارد که در مدت یاد شده مجموع دارایی بانک ها به رقم هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۲ر۲۵ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

این دارایی ها شامل دارایی خارجی، اسکناس و مسکوک، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی بانک ها است.

براساس آمار و ارقام ارائه شده، همچنین دارایی‌های خارجی بانک‌ها در پایان سال گذشته با ۸ر۲۰درصد افزایش به ۲۳۰ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین اسکناس و مسکوک با ۴ر۲۱درصد افزایش ۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان و سپرده نزد بانک مرکزی با ۲ر۲۱درصد رشد ۱۰۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

از مجموع سپرده نزد بانک مرکزی ۱۰ هزار‌و ۹۶۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سپرده دیداری بوده است.رشد سپرده قانونی هم در سال گذشته ۹ر۱۹درصد و رشد سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ۱ر۵۰درصد بوده است.

در عین حال بدهی بخش غیردولتی هم که معمولاً شامل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌شود ۷ر۱۶ درصد افزایش یافته و به ۷۳۶ هزارو ۲۲۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

بر اساس این گزارش سایر دارایی‌ها با ۱ر۴۶درصد افزایش ۵۶۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

همچنین مجموع دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲ هزار تریلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده‌است که رشد ۲ر۲۵درصدی نسبت به سال ۹۳ داشته است.

از سوی دیگر،آمار این بخش نشان می دهد که بدهی های بخش دولتی به رقم ۳ر۱۲۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که ۳ر۱۱۹۱ هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، ۶ر۱۸ درصد رشد داشته و ۲۷ هزار میلیارد ریال آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است که در این بخش شاهد کاهش ۹ر۲۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ هستیم.

درباره بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم این آمار نشان می دهد سپرده های بخش غیردولتی به رقم ۹ر۹۸۰۰هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۲ر۳۱ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

سهم سرمایه گذاری مدت دار از این بخش ۴ر۸۱۸۷ هزار میلیارد ریال و بخش قرض‌الحسنه ۸ر۴۶۹ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب ۲ر۳۴درصد و ۲ر۲۰درصد رشد را نشان می‌دهد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم به رقم ۱ر۸۳۶هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش ۶ر۲درصدی را نشان می دهد که ۶ر۱۶درصد آن مربوط به بانک های تجاری، ۵ر۶۸درصد مربوط به بانک های تخصصی و ۹ر۱۴درصد مربوط به بانک های غیردولتی است.

نسخه مناسب چاپ