حکم وزیر بهداشت برای رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران مشاوران و نمایندگان وزیر بهداشت در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی منصوب شدند.
به گزارش مهر، دکتر سیدحسن هاشمی طی احکام جداگانه ای دکتر محمد رضا منصوری و دکتر فریدون نوحی را به سمت مشاور و نماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی منصوب کرد.

دکتر محمد رضا منصوری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش از این سرپرست این دانشگاه بود.

همچنین دکتر فریدون نوحی استاد مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی است که به تازگی از سوی دکتر اعتمادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی منصوب شده است.

نسخه مناسب چاپ