فکر جیب خودت باش
افشین علا
بیزارم از ریاست و سوداش

بیزار از این جماعت کلاش

ما را که اهل منطق و ذوقیم

ناچار کرده‌اند به پرخاش

عمری است کار ما شده هر روز

یادش به خیر و باید و ای کاش

انگار شد شعار مدیران

اول به فکر جیب خودت باش!

مردم همه گرسنه و اینان

غرق حقوق و عیدی و پاداش

از لقمه حرام، حرامی

گستاخ گشت و پرخور و عیاش

تا ته برنج خورده و ته دیگ

هم کل آش خورده و هم جاش

یارب گدا مباد به مصدر

بالا مباد اراذل و اوباش

دیگر بس است غارت و تزویر

من خسته‌ام از این همه کنکاش

هم حال من از آش، به هم خورد

هم کاسه‌های داغ تر از آش…

نسخه مناسب چاپ