معرفی کتاب
 

قرآن‌های عصر اموی

مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف

فرانسوا دروش

ترجمه: مرتضی کریمی نیا و آلاء وحیدنیا

انتشارات هرمس با همکاری مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبانهای اروپایی

۳۲۵ ص ـ ۴۵هزار تومان

چاپ اول: ۱۳۹۵

کتاب حاضر برای اولین بار سیر تحول سریع قرآن‌نویسی طی دوران اموی را بر پایه مجموعه‌ای از مواد و منابع کهن بررسی کرده است. مؤلف در این راه ترکیبی از فنون مختلف از جمله خط‌شناسی، تاریخ هنر، نسخه‌شناسی، کتیبه‌شناسی و سیر تحول رسم‌الخط قرآنی را به کار می گیرد. وی نام «مصاحف اموی» را از آن رو برمی‌گزیند که عموم این مصاحف تا پایان حکومت امویان یا دهه‌های پس از امویان، متأثر از فضا و نظام مصحف‌نگاری این دوران کتابت شده‌اند. نتایج حاصله در این کتاب، برخی گزارش‌های سنتی در باب کتابت قرآن در روزگار نخست را به نقد می کشد و پرتوی تازه می‌افکند.

دروش (متولد ۱۹۵۲ فرانسه) اسلام‌پژوه، مورخ و نسخه‌شناس متون عربی و محقق در حوزة مخطوطات کهن قرآنی، در ۱۹۷۸ دیپلم مطالعات عالی در زمینه‌ مصرشناسی شد و دکتری تاریخ خود را در سال ۱۹۸۷ از دانشگاه سوربن دریافت کرد. وی سالها پژوهشگر بخش مخطوطات عربی و مصاحف قرآنی کتابخانه‌ ملی فرانسه، و از سال ۱۹۹۰، مدیر بخش تاریخ و فیلولوژی و مدرس تاریخ و کتیبه‌شناسی عربی بوده است. دروش پس از سالها عضویت در شماری از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی در اروپا و خاورمیانه، موفق شد در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار کرسی مطالعات تاریخ قرآن را در کلژ دوفرانس تأسیس کند که خود تاکنون عهده‌دار این سمت بوده است.

فرهنگ اسلامی

۲۶۸ص ـ۷۵۰۰ تومان

شماره سی و پنجم ماهنامه فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی به همت دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:

بیانیه‌ای برای امروز و فردا، خبر و نظر، کیفیت رفتار اقتصادی در نگاه اسلام، نگاهی به شعر امروز تاجیکستان، مبارزه با زبان فارسی به خاطر اسلام‌هراسی است، حمید برای همیشه حمید است، وضعیت داستان و رمان‌نویسی در افغانستان امروز، چرا عربستان هراسان شده است؟ بازخوانی مفهوم قدرت نرم از دیدگاه تئوری صنعت فرهنگ، پایه صلح، رواداری عقیدتی، مفاهمه منطقی، گفتگوی بشری و آشنایی با باورهاست، میزگردماه: ناتوی فرهنگی یک واقعیت است، مسلمانان، الگوی خلافت و جهان امروز.

هفت قرن مبارزه سیاسی ایرانیان با حکومت امویان و عباسیان

(جلد دوم)

عبدالرفیع حقیقت

ناشر: کومش

چاپ اول: ۱۳۹۴

۷۷۱ ص ـ ۴۰هزار تومان

ایرانیان سالیان درازی را به مبارزه با حکومت جائر اموی و عباسی سپری کردند و کتاب حاضر به تفصیل به بررسی موارد ذیل می‌پردازد که بیشتر شامل موارد فرهنگی می‌شود: آغاز دورة تحول و تطور فکری ایرانیان در دوران بعد از اسلام، پیشینة تحول و تکامل فکری و سیاسی ایرانیان در ایران باستان، تأثیر ایرانیان بر اعراب، نهضت ایرانیان در نقل و ترجمة کتاب‌ها، فعالیت ایرانیان برای نشر زبان و ادبیات پهلوی در سده نخستین اسلامی، منصب دبیری و وزارت ایرانیان در دوره امویان، نفوذ علمی و ادبی و سیاسی ایرانیان در دستگاه خلافت عباسیان، دوران حکومت‌های محلی و کم دوام در قرن سوم هجری، خلافت مقتدر عباسی، دورة حکومت زیاریان، نهضت باطنیان، تأسیس دولت فاطمیان، افول ستاره حکومت سامانیان، ظهور آل بویه یا دیلمیان، افول ستارة حکومت عباسیان، دیلمیان در اوج قدرت، ظهور و تأسیس دولت غزنویان، واپسین دوران حکومت غزنویان، تأسیس دولت سلجوقی، جنبش اسماعیلیه و فعالیت آشکار آنان در ایران، دوره عظمت و اقتدار خوارزمشاهیان، حمله مغولان، انقراض و انهدام حکومت اسماعیلیان در ایران، سرنوشت آخرین فرمانروای اسماعیلیان ایران، سقوط و انقراض حکومت عباسیان.

یگانه سنت

ویلیام کوئین

مترجم: رحیم قاسمیان

ناشر: حکمت

۵۰۰ص ـ ۳۸هزار تومان

این کتاب حاوی مدارک تاریخی مستند درباره وجود یک سنت باطنی و نخستین مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول اولیه از پیش موجود و ثابت است، که همیشه بر حق بوده و در تمام ادوار تاریخی شارحان خود را داشته است. این کتاب در ضمن حاوی مضامین متعدد یا نظریه‌های فرعی است که از شرح سنت در آثار آنانداکوماراسوامی و رنه گنون، دو تن از بزرگترین شارحان غربی این سنت در نیمه اول سده بیستم تفکیک‌ناپذیر است.

این مضامین به طور خلاصه از این قرارند: اصول اولیه سنت یا حکمت جاویدان اصولی اساسی‌اند؛ جوهر از اصل زاده می‌شود؛ جوامع سنت‌باور کاملا متأثر از این اصول اولیه و بدین سان یکدل و یکپارچه بازتابنده آنها بودند؛ یک ویژگی اصلی و بارز فرهنگ سنتی فقدان انشقاق یا به بیان دیگر فقدان تجمیع امور قدسی و غیر قدسی است، صفت سنتی دربرگیرندة جوامع پیش از تجدد فاقد سواد یا قبیله‌ای و تمدنهای بافرهنگ است، و سرانجام اینکه جهان متجدد، به سبب چرخه‌های محتوم با ادوار زمانی متفاوت در حال حاضر به تمامی سکولار و بنابراین نقطه مقابل جهان سنتی است.

نسخه مناسب چاپ