شعر نو
کبوتران
امیر بختیاری

کبوتران سیاه باقی مانده شب اند
با خورشید می آیند
با خورشید می روند
تا ذهن بالکن خانه ما پر شود
از گندم و پرواز
من
از شیشه شکسته اتاق
صدایشان را حفظ کردم
برای امتداد روز…

نقش
الینا نریمان

شبیه هیچ بازیگری نمی شوم
وقتی تو را دلگیر می کنم
این سناریو به اشتباه
نقش مثبت دارد
تو باید با خنده وارد می شدی
و من با اخمی به شکل گریه
دوستت می داشتم،
این نقش ها به من نمی آید
این نقش ها به تو نمی آید
این نقشه ها
از ابتدای فیلم
بر آب بود

code

نسخه مناسب چاپ