توصیه‌های عاشقانه
قدرشناسی را تمرین کنید
 

فکر می‌کنید همسرتان باید رضایت را از چشمان شما بخواند. فکر می‌کنید همین که یک ماه قبل از او تعریف کردید و گفتید آدم مسئولیت پذیری است، کفایت می‌کند. از این که او همیشه خودش را مرتب و روی فرم نگه می‌دارید راضی هستید و این موضوع را همان اوایل ازدواج به او گفته اید. با این حال همسرتان هرروز از شما طلبکارتر می‌شود و می‌گوید به او توجهی ندارید. فکر نمی‌کنید کمی هم ایراد از خود شما باشد؟ در روابط همسرانه دو مورد وجود دارد که باید هر روز تکرار شود. یکی قدردانی و دیگری ابراز محبت. قدرشناسی از همسرتان نه فقط او را راضی می‌کند، بلکه خود شما را راضی‌تری نگه می‌دارد چون خوبی‌های همسرتان را بیشتر می‌‌بینید و درک می‌‌کنید و احساس خوشبختی تان بیشتر می‌شود. قدرشناسی افسردگی را کم می‌کند. خیلی‌ها معتقدند افسردگی از یک نوع خودخواهی خیلی عمیق اما خیلی پنهان سرچشمه می‌گیرد. تا وقتی که ما در مقام گیرنده‌ مطلق باشیم و توقع داشته باشیم همه چیز و از جمله محبت را دو دستی به ما تقدیم کنند، افسرده و شاکی باقی می‌مانیم. آدم‌های قدرشناس به این دلیل افسرده نمی‌شوند که این حس قدردانی با آن حس پنهان خودخواهی مقابله می‌کند. بنابراین یک نگاه به خودتان و زندگی تان بیندازید و اگر احساس می‌کنید همسرتان بدخلق و طلبکار رفتار می‌کند، کمی در روش‌های خودتان تجدید نظر کنید.

code

نسخه مناسب چاپ