بگو که خوش به حالم
نگو که پر ندارم
نگـــو شکــــــسته بالم
پرواز کـــــــن پرنــده
بگو که خوش به حالم
شکوه قاسم نیا

code

نسخه مناسب چاپ