واگذاری ۱۴۱ هزار میلیارد ریال سهام
بالغ بر ۱۴۱ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان سهم و دارایی دولتی از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده است.
به گزارش تسنیم، نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از سال ۸۰ با تشکیل این سازمان تاکنون بالغ بر ۱۴۱هزار و ۸۲۱میلیارد تومان سهم و دارایی دولتی واگذار شده است که از این میزان واگذاری ۸۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد واگذاریها در قالب فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.
همچنین از ۱۴۱هزار و ۸۲۱میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده در این مدت ۲۹ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان معادل ۲۰٫۸ درصد در قالب واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان معادل ۲ر۲۱ درصد کل واگذاریها انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
همچنین بیشترین میزان واگذاریها از سال ۸۰ تاکنون مربوط به سال ۹۲ با فروش ۴۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان معادل ۹ر۳۱ درصد کل واگذاری هاست که قسمی از آن مربوط به دولت دهم و بخشی دیگر مربوط به عملکرد دولت یازدهم است.

نسخه مناسب چاپ