پند بزرگان
– در دنیا جای کافی برای همه هست. پس به جای این که جای کسی را بگیری، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.
چارلی چاپلین

– هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.
سقراط

code

نسخه مناسب چاپ