تظاهرات شیعیان «فوعه» و «کفریا» برای پایان محاصره تروریست ها
 

صدها نفر از مردم تحت محاصره فوعه و کفریا با برگزاری تظاهراتی خواستار رفع محاصره ظالمانه این دو شهر شیعه نشین از سوی تروریست‌ها شدند.شیعیان فوعه و کفریا در این تظاهرات از سازمان های بشردوستانه تقاضا کردند تا راهی برای ورود کمک های امدادی به این مناطق پیدا کنند.تظاهرکنندگان همچنین خواستار انجام یک عملیات نظامی برای رفع کامل محاصره شدند.

نسخه مناسب چاپ