آسمان هفته
ستارگان پاییزی به درخشانی ستارگان تابستانی نمی رسند.
ستاره های دنب، نسرواقع و نسر طایر هنوز در آسمان می درخشند. ستاره فم الحوت در افق جنوب شرقی تک و تنها می درخشند.
این ستاره در صورت فلکی حوت قرار دارد. حدود ساعت ۹ شب این ستاره در عرض های شمال ۴۰ درجه به خوبی دیده می شود. برای دیدن این ستاره، آسمان باید صاف و بدون آلودگی نوری باشد.
این ستاره در طرف جنوب و جنوب شرقی واقع شده است. صورت فلکی قیفاووس در حوالی قطب شمال آسمان قرار دارد.
ستاره «موی ـ قیفاووس» یک ستاره درخشان با قدر متغیر بین ۴ر۳ و ۱ر۵ در این صورت فلکی دیده می شود.
هنوز نیز هنگام غروب آفتاب در قسمت جنوب ـ جنوب غربی آسمان ستاره ای بزرگ و قرمز رنگ خودنمایی می کند که به نام «قلب العقرب» مشهور است.
ستاره قلب العقرب یا «دل کژدم» یک ابرغول سرخ است که به واسطه رنگ سرخ تری نسبت به سیاره سرخ بهرام (مریخ) به رقیب مریخ(Antares) مشهور است و حدود ۶۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد.
این ستاره در صورت فلکی عقرب که ظاهر آن بسیار شبیه به عقرب است قرار دارد، ۳ ستاره، سر عقرب را تشکیل می دهند، ستاره «شوله» نیش عقرب یا «حمه العقرب» است که این ستاره در روشن ترین منطقه کهکشان راه شیری قرار دارد.
باید توجه داشت که ستاره قلب العقرب از نظر داشتن ظاهر سرخ رنگ هنگام رصد بسیار شبیه به سیاره مریخ است.قلب العقرب از صورت فلکی عقرب در اوایل شب در نیمکر? شمالی روی خط نصف النهار
می آید.صورت فلکی عقرب در افق جنوبی بالا می آید که به خوبی قابل رصد است.
حدود ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه عصر به بعد صورت فلکی «جُدی» یا «بزغاله» دیده می شود به شرطی که موفق شویم آن را پیدا کنیم.
برای پیدا کردن این صورت فلکی بهترین ساعت حدود ۹ و ۳۰ دقیقه شب است که باید به طرف جنوب ایستاد و ستاره نسر طایر را در صورت فلکی عقاب سپس در بالای سرمان ستاره «فم الحوت» در صورت فلکی حوت را پیدا کرد.
حال اگر خطی را برای اتصال این دو ستاره رسم کنیم، صورت فلکی جدی در زیر این خط قرار دارد. این قسمت از آسمان منطقه ای تاریک بوده که قدر همه ستارگان آن ۳ تا ۴ است.
در طرف شرقی این صورت فلکی ستاره «دنب الجیدی» و در بخش غربی ستاره های «نو – جَدی» و «آلفا- ۱» و «آلفا- ۲» دیده می شود.
در زیر آلفا- یک و آلفا-۲ ستاره بتا قرار دارد. در چند درجه شرق ـ جنوب شرقی ستاره «زتای جدی» قرار دارد.
می توان خوشه کروی ۳۰ Mو در شمال ستاره «تتی جدی» و سحابی سیاره مانند ۷۲ Mرا رصد کرد. در همین نزدیکی ۷۳ Mقرار دارد.

code

نسخه مناسب چاپ