پند بزرگان
– هیچ کس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دستکم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد.
رومن رولان

code

نسخه مناسب چاپ