تغییرات ۴ ساله شاخص قیمت تولیدکننده در ۵ بخش اقتصادی
تغییرات قیمت تولیدکننده در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، انرژی برق و خدمات در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ منتشر شد.

مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت، بخش انرژی- برق و خدمات در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴ برابر با ۷ر۱۲۲، ۱۵۲، ۱ر۱۷۰ و ۷ر۱۷۲ بوده و درصد افزایش هر سال نسبت به سال پیش از آن برابر با ۷ر۲۲، ۹ر۲۳۹، ۹ر۱۱ و ۵ر۱۱ درصد بوده است.

بر پایه این گزارش، شاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۷ر۱۴۶، ۲ر۲۰۶، ۲۱۴ و ۹ر۲۱۶ است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با ۷ر۴۶، ۶ر۴۰، ۸ر۳ و ۳ر۱ درصد بوده است.

همچنین شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵ر۱۲۳، ۵ر۱۶۲و ۳ر۲۱۳ است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با ۵ر۲۳، ۵ر۳۱ و ۳ر۳۱ درصد می شود.شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۴ هم برابر با ۲ر۲۰۶ است که نسبت به سال قبل از آن ۳ر۳ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت (ساخت) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۹، ۴ر۱۶۵ و ۱۹۲ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۲۹، ۳ر۲۸ و ۱ر۱۶ درصد است.از سویی،این شاخص در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۱ است که نسبت به سال قبل از آن ۵ر۰ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی برق در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۸ر۱۲۰، ۱ر۱۳۹ و ۸ر۱۷۳ است که درصد افزایش آنها به ترتیب برابر با ۸ر۲۰، ۱ر۱۵ و ۵۲ درصد می شود.این شاخص در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷ر۱۵۹ است و نسبت به سال قبل از آن ۲ر۸ درصد کاهش داشته است.همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۶ر۱۰۷، ۳ر۱۱۹ و ۲ر۱۳۰ و ۹ر۱۳۶ شده که درصد افزایش آنها به ترتیب برابر با ۶ر۷، ۸ر۱۰، ۲ر۹ و ۱ر۵ درصد است.مرکز آمار ایران همچنین در گزارش دیگری سهم روستاها در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۱ را یک میلیون و ۹۵۸ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال و معادل ۶ر۲۶ درصد برآورد کرد.

بر این اساس ارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۷ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال بوده که از این میزان تولید ۵ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۴۰ میلیارد ریال مربوط به اقتصاد شهری معادل ۴ر۷۳درصد است.

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی روستا ۳۶ درصد، بخش معدن ۱ر۲۷ درصد و بخش صنعت با ۷ر۱۵ درصد است که عمده ترین سهم تولید ارزش افزوده را به خود اختصاص داده اند.

از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ که ۷ میلیون و۳۷۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال بوده، ۳ میلیون و ۴۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال به بخش تولید و ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص دارد.

به عبارت دیگر از کل اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۳ر۴۱ درصد آن مربوط به بخش تولید و ۷ر۵۸ درصد مربوط به بخش خدمات است.

از سوی دیگر یک میلیون و ۹۵۸ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال ارزش افزوده بخش کشاورزی، یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال (معادل ۶ر۸۱ درصد) مربوط به بخش تولید و فقط ۳۵۹ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال (معادل ۴ر۱۸ درصد) مربوط به بخش خدمات است.

این در حالی است که سهم ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی در اقتصاد شهری ۷ر۲۶ درصد مربوط به فعالیت های تولیدی و ۳ر۷۳ درصد مربوط به فعالیت های خدماتی است.

نسخه مناسب چاپ