حدیث روز
امام على علیه السلام:

قارِن اَهلَ الخَیرِ تَکُن مِنهُم وَ بایِن اَهلَ الشَّرِّ تَبِن عَنهُم

با خوبان معاشرت کن تا از آنان باشى و از بدان دورى کن تا از آنان نباشى.

نسخه مناسب چاپ