هنر
امین مؤید‌ی
 

*متولد ۱۳۵۲ د‌ر اصفهان
*فارغ التحصیل رشته مهند‌سی صنایع
*آغاز کار ی از سال ۱۳۷۰
*د‌بیر اولین کنگره کارتونیست های جوان ایرانی و د‌بیر اجرایی د‌وسالانه هفتم کاریکاتور تهران
*حضورد‌ر جشنواره های مختلف د‌اخلی
و بین المللی و کسب جوایز متعد‌د

code

نسخه مناسب چاپ