شعرنو
نیمه دیگرش
آریا معصومی

رابطه‌ها سرد شده است
سال‌ها در کنار هم می‌ایستیم
شبیه دو مجسمه در میدان
بدون اینکه پای قلبی در میان باشد
بارها از کنار هم می‌گذریم
در جستجوی کسی
که به سادگی
از کنارمان گذشت
و به سمت انقراض می‌رویم
تنهایی انسان‌ها را نابود می‌کند
تا بازی زمین
با موجود جدیدی
دوباره آغاز شود
باورش سخت است
اما کافیست لحظه ای
به تنهایی ماموتی فکر کنی
که در جستجوی نیمه دیگرش
از سیبری به راه افتاد
و قرن‌ها بعد فسیلش را
در بیابان‌های عربستان
کشف کردند

گمشدگی
نسترن آبسالان
خودم را گم کرده ام
در چرخش عقربه‌ها
ساعت‌ها در خودم
قدم می زنم
از کنار خرابه ای متروک می گذرم
تنها یک زن را می بینم
که خودش را
از ماه دار زده است…

code

نسخه مناسب چاپ