پند بزرگان
– امید، نان روزانه آدمی است.
رابیندرانات تاگور

– بذر اندیشه و فکر بپاش، عمل و نتیجه درو کن.
برتراند راسل

code

نسخه مناسب چاپ