تجارب مدیریتی در عرصه تولید و اشتغال بررسی می شود
نوزدهمین همایش عرصه یادگیری ۲۱ و ۲۲ تیر با حضور مدیران منابع انسانی کشور در ارومیه با موضوع “تجارب مدیران منابع انسانی در توسعه تولید و اشتغال” برگزار می شود.
دکتر محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان این مطلب درباره جایگاه همایش عرصه یادگیری در توانمندسازی و مهارت افزایی مدیران منابع انسانی گفت: راه‌های مختلفی برای توسعه و آموزش مدیران وجود دارد؛ به طور کلی یکی از بهترین راه‌های توسعه و تقویت توانمندی مدیران، از جمله مدیران منابع انسانی، الگوبرداری و استفاده از تجارب برتر است. این راه بسیار موثر است به دلیل اینکه سریع، مبتنی بر باور و شواهد کافی و دارای اثربخشی و کارایی است. همچنین نتایج آن ملموس است و این نتایج را افراد می بینند و آن راهکاری را که استفاده شده، می‌پذیرند و طبیعتا یادگیری بهتر و بیشتری اتفاق می افتد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، وی گفت: هدف مهم برگزاری “همایش عرصه یادگیری” انتقال دانش و اطلاعات و درواقع تقویت باورها و اعتقادات مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی نسبت به حل مسائل و توانمندی آنها در خلق راه حل‌های مفید است برای اینکه بتوانند مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی را حل و فصل کنند. اینکه چه کارهایی می‌شود کرد و چه کارهایی می توان انجام داد و شبیه سازی‌هایی که در ذهن مدیران بر اثر تجربه اتفاق می افتد تا نسخه‌های بهتری برای کسب و کار خود بنویسند، طبیعتا همه از اهداف برگزاری این همایش است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: “همایش عرصه یادگیری” نقش خود را در انتقال دانش و اطلاعات به خوبی می تواند ایفا کند؛ لذا می‌تواند موجب ارتقاء سطح آگاهی ودانش اطلاعات مدیران منابع انسانی شود، ولی آنچه که در مورد مهارت مطرح هست، دقت در این نکته است که مهارت در عمل و اجرا حاصل می شود.
وی افزود: دانش و اطلاعات نتیجه تعلیم، اما مهارت، نتیجه تمرین است؛ لذا وقتی دانش تبدیل به مهارت می شود که مدیران منابع انسانی دانش و اطلاعات کسب شده را در عمل و در حل مسائل سازمانی خود به کار گیرند.

نسخه مناسب چاپ