جهانگیری در مورد مشکل کم آبی کشور هشدار داد
معاون اول رئیس جمهوری نسبت به مشکل کم آبی در کشور هشدار داد و بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت: مشکل کم آبی کشور جدی است. وی همچنین تاکید کرد: باید با اصلاح الگوی مصرف و اصلاح الگوی کشت از منابع آب کشور حفاظت کنیم. به گزارش ایرنا، در زمان حاضر ۹۲ درصد منابع آبی کشور مربوط به بخش کشاورزی است که با برنامه‌های مدون و افزایش بهره وری در این بخش می توان منابع آبی کشور را تا حد زیادی کنترل کرد.

نسخه مناسب چاپ