خواب عجیبی دیدم
داشتم کتاب می‌خوندم
که اتفاقی افتاد
حتما می‌خوای بپرسی
چه اتفاقی افتاد؟
صفــــحه رنگــــارنگم
انگار یهو سفید شد
نوشته‌ها یهو رفت
همه چی ناپدید شد
وای خدا جونم چی شد؟
قصه‌ من کجا رفت؟
تازه رسیده بودم
صفحه هفتاد و هفت!
یهو مامان صدام زد
از خواب ناز پریدم
خدارو شکر می‌کنم
که داشتم خواب می‌دیدم
فرگل یوسفی- ۱۱ ساله

code

نسخه مناسب چاپ